foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Openbare Basisschool De Ent in Hellum

Zoeken

De Medezeggenschapsraad:

 

Wij praten graag met ouders over van alles en nog wat de school aangaande en met respect voor elkaars deskundigheden.

De ‘Wet op het primair onderwijs’ geeft aan dat er op de basisschool een medezeggenschapsraad moet zijn. Voor de o.b.s. ‘De Ent’ bestaat die raad uit 4 leden: 2 leerkrachten en 2 ouders.

De schoolleider is voor informatie en advies informeel lid.

Wat is de taak van de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk bevoegd zich met alle zaken die de school betreffen bezig te houden. Bij veel besluiten van het bestuur zal de MR om advies of instemming gevraagd worden. Het gaat daarbij b.v. om: vaststellen van het schoolplan; vaststellen van de schoolgids; aanstelling en ontslag van leerkrachten. Ons bestuur (stichting OPOS) heeft een reglement voor medezeggenschapsraden vastgesteld waar bevoegdheden en regels in zijn vastgelegd. Bij het bestuur functioneert voor het openbaar onderwijs ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, kortweg GMR genoemd. Alle openbare scholen hebben hierin zitting: van elke school één ouder en één teamlid.

De GMR wordt om advies of om instemming gevraagd over voorstellen van het bevoegd gezag over onderwerpen die alle openbare scholen aangaan. Ook heeft de GMR initiatiefrecht en kan zij zelf zaken aankaarten bij het bevoegd gezag.

Namens de ouders zijn vertegenwoordigd: Dirk Rezelman (voorzitter) en Jurjen Verver (afgevaardigde naar GMR).

Namens het team: Esther Kraaijeveld en Margrit Wobben (afgevaardigde naar GMR).

Copyright 2017  OBS De Ent